Elektrik Birimi

Bir madde, atomlardan oluşur. Bir maddeyi oluşturan atomlar bir etki ile elektron kaybetmişlerse pozitif yükle yüklenmişler, pozitif iyon durumuna geçmişlerdir. Aynı şekilde bu atomlar elektron kazanmışlarsa negatif iyon durumuna geçmişlerdir.

Yüklü atomlardan oluşan bir madde de yüklü bir maddedir. Bu maddenin yük miktarı kendisini oluşturan atomların yüklerinin toplamına eşittir. Bu durumda elektrik yükü, bir maddedeki atomların yüklerinin toplamı şeklinde tanımlanabilir.

Atomların yükleri, atomların proton sayıları ile elektron sayıları arasındaki farktan kaynaklanır. Örneğin, kolye atomlarının her birinin yükü, 1 elektronun yüküne eşittir, çünkü kolye atomlarının elektron sayıları, proton sayılarından bir fazladır.

Elektrik yükü, Q ya da q harfleri ile gösterilir. Elektrik yükünün birimi ise Kulon (Coulomb) dur ve C ile gösterilir.

Cisimlerin atomları iyon durumuna geçtikleri zaman elektrik yükü depolamış olurlar.

Gümüş atomu yüksüz (nötr) olduğu için yalnızca Ag ile gösterilir. Gümüş atomlarında fazladan birer elektron bulunduğu için bu atomlar Ag şeklinde gösterilir. Bunun anlamı, gümüş atomu nötr halde iken 47 proton ve 47 elektrona sahiptir. Nötr gümüşe elektrik akımı verildiği zaman -1 değerlikli negatif iyon durumuna geçmiş olup 47 proton ve 48 elektrona sahip olur. Şayet gümüş atomu bir elektron kazanacağı yerde kaybetmiş olsaydı o zaman Ag+ şeklinde gösterilecekti.

Alınan ya da verilen elektron sayısı birden fazla olduğunda gösterim E (+ -) x şeklinde olmaktadır. E harfi element ya da molekülü temsil ederken x harfi pozitiflik ya da negatifliğin miktarını belirtmektedir.

Örneğin, suya karıştırılan bakır sülfat (CuSO4) tuzu, suda Cu+2 ve SO4 -2 şeklinde iyonlarına ayrışır, ancak iyonlaşma sonucu elde edilen parçacıklar nötr halde değildir. Bakır (Cu) iki elektron kaybetmiş ve pozitif iyon (katyon) haline geçmiştir. Sülfat ise (SO4) iki elektron kazanarak negatif iyon (anyon) olmuştur. Bu durumda sülfat iki elektron kaybettiği için SO4 -2 ve bakır iki elektron kazandığı için Cu+2 şeklinde gösterilecektir.